top of page

CONSCIOUS MOVEMENT LAB

MY BODY IS A TEMPLE II  
EASTER 2022

SCROLL DOWN FOR MORE INFO

ZATERDAG 9 APRIL tem VRIJDAG 15 APRIL 2022

7-daagse

' CONCIOUS MOVEMENT LAB ' 

MY BODY IS A TEMPLE II

Dagelijks Programma 

DANS gezien door MICHÈLE SWENNEN : (1h30 per dag  )

 

Michèle Swennen stelt een vloeiende en dynamische dans voor waarbij de ruimte, de aanwezigheid en de snelheid zich aanpassen aan het ritme van de bewegingen. De contacten op de vloer worden minutieus geobserveerd. Het gewricht (articulatie) van het lichaam en het onderzoek naar ondersteuningen wordt veel onderzocht. Ruimte nemen en muzikaliteit komen aan bod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de plaatsing van het lichaam, aan de energielijnen die het kruisen en de solide geometrie. Deze dans is gebaseerd op het respect voor het lichaam en voor de kennis van het functioneren ervan.

 

 

ANATOM’ & CO  ( 2h30  per dag )

DANS vs LICHAAM 

 

Elk werk aan het lichaam veronderstelt kennis van de algemene organisatie van het menselijk lichaam: skelet, botten, spieren, ademhaling. De doelstellingen van deze Anatom’ & Co training zijn als volgt:

- werk MET het lichaam en niet tegen het lichaam;

- bewust worden van het begrip van het lichaam als geheel, de verschillende onderdelen herkennen;

- blessures vermijden;

- de principes begrijpen die de beweging beheersen en de betrokken mechanismen.

In elke sessie wisselen we af:

- theoretische studietijd om bepaalde kernbegrippen te begrijpen;

- praktische bewegingsworkshops, waarbij een concept wordt uitgewerkt en onmiddellijk kan worden toegepast op de observatie van het lichaam in beweging; - leestijden van collectieve of individuele bewegingen.

Aan de hand van verschillende somatische technieken geeft deze module je informatie over de algemene opbouw en functie van het skelet, spieren, gewrichten, spierspanning en ademhaling; de schoudergordel, de schouder, de elleboog, de pols worden tegelijkertijd bestudeerd in hun relatie tot de thorax, de rug en de nek; onderste ledematen, bekken, buikspieren, heup, knie, enkel en voet worden besproken in relatie tot hun belangrijkste functies - stabiliteit en mobiliteit - die nodig zijn voor beweging.

PRANAYAMA YOGA of  QI-QONG ( 1h30 per dag ) 

De Yogaleer kent dankzij zijn eerbiedwaardige leeftijd (meer dan 5000 jaar) vele stromingen, elk met hun specialisaties. Raja, Hatha,  Njana, Bhakti, Karma vormen de basis. Daarnaast ontstonden er tientallen nieuwe vormen. Prana Yoga is  een yogavorm die vooral invloed wil uitoefenen op de Prana, een vitale levenstroom, een fijnstoffelijke energie, drager van Zelf-bewustzijn.

Door het beoefenen van Prana Yoga leren we ons bewegen tussen twee polen : traagheid en snelheid, tolerant en ondernemend zijn, of symbolisch-exotisch maan en zon, yin en yang, ida en pingala, tamas en raja...

Prana Yoga is op zoek naar het middelpunt, centrum, waar bewegen en niet-bewegen in mekaar vloeien,  gekend als ‘Sattva’ . Het punt waar actie en niet-actie ontmoeten.

Ook bekend als woe-wei (niet doen) uit het Taoïsme.  Eenvoudig gesteld, een actie die voortkomt uit ‘doen en  niet-doen’...

Een zen-monnik die een tuin aanlegt met als doel dat niemand ziet dat deze aangelegd is..

De yogi die het mediteren loslaat en meditatie wordt..

De zanger die het zingen vergeet en het lied wordt..

De danser die het dansen vergeet en de dans wordt..

Prana Yoga activeert die fijne levenstroom, die volgens de yogawetenschap opgeborgen ligt in de bodem van ons bekken, ‘Kundalini’ opgerold als een slang in drie en een halve winding.

Ontwaken van de Kundalini kan zowel traag als explosief verlopen. Maar steeds gaat dit ‘wakker worden’ samen met een helderheid in denken, plezier in handelen en bewegen.

In deze workshops oefenen we met yoga houdingen, maar ook met pranayamas (ademtechnieken), meditatie Ajapa Japa, bandhas en mudras (beïnvloeden van energetische centra). 

QIQONG : 

"Qigong is een zelftrainingsmethode die de geest, het lichaam (met houdingen en bewegingen) en ademhaling (in sommige methoden) gebruikt om directe verandering in Qi te brengen;​ om de gezondheid en het welzijn van lichaam en geest voortdurend te verbeteren."

Qigong is al meer dan 5000 jaar oud en maakt deel uit van de 'Traditionele Chinese Medicijnleer' (TCM), die haar oorsprong heeft in veelomvattende theoretische structuren, waaronder Yin&Yang, de Vijf Elementen (Wuxing), het energiesysteem van het menselijk lichaam met haar meridianen, energiepoorten, Dantian en meer. Omdat er vaak lichte rek- en strekbewegingen gebruikt worden om Qi te reguleren en mobiliseren, wordt het ook wel Chinese Yoga genoemd, al is het veel omvattender dan dat. Met langzame, zachte bewegingen en het verenigen van onze aandacht met de beweging, komt de geest in een diepe kalme, ontspannen staat. Daarom wordt het ook wel meditatie in beweging genoemd.

Qigong heeft de essenties van Taiji (Tai Chi), Yoga, Mindfulness, Healing en Meditatie in zich. Als je Meditatie te statisch, Yoga te fysiek en Taiji te ingewikkeld vindt, dan is Qigong waarschijnlijk de ideale vorm voor jou. Het is eenvoudig om te doen, flexibel toe te passen en biedt indien gewenst ook vele uitdagingen. De positieve effecten zijn veelzijdig en groot. Je hoeft er niet lenig of in een goede conditie voor te zijn en is daarmee geschikt voor iedereen, jong of oud, met of zonder gebreken. 

Qigong maakt het lichaam sterk en soepel
Het verbetert het immuunsysteem & energiehuishouding
Het geeft de geest meer rust, balans en kracht

DAILY PROGRAM

ENGLISH 

DANCE  seen by MICHÈLE SWENNEN  ( Daily 1h30) 

 

Michèle Swennen proposes a fluid and dynamic dance where the space, the presence and the speed adapt themselves to the rythms of the movements. The contacts on the floor are minutely observed. The joint (articulation) of the body and the research for supports are widely investigaded. Taking of space and musicality are highlighted. A particular attention is given to the placement of the body, to the energy lines wich cross it and the solid geometry. This dance is built on the respect for the body and for the knowledge of its functioning. 

 

 

ANATOM’ & CO  ( Daily 2h30 ) 

DANCE vs BODY

 

Any work on the body presupposes knowledge of the general organization of the human body: skeleton, bones, muscles, breathing.  The objectives of this Anatom’ & Co training are as follows: 

- work WITH the body and not against the body; 

- become aware of the understanding of the body as a whole, recognize the different parts;

- avoid injuries;

- understand the principles that govern movement and the mechanisms involved.  

In each session we will alternate:

- theoretical study time to understand certain key concepts; 

- practical movement workshops, detailing a concept and allowing it  to be applied immediately to the observation of the body in movement; - reading times of collective or individual movements.  

Based on different somatic techniques, this module gives you information about the general structure and function of the skeleton, muscles, joints, muscle tone and breathing; the shoulder girdle, the shoulder, the elbow, the wrist are studied at the same time in their relationship to the thorax, the back and the neck; lower limbs, pelvis, abdominals, hip, knee, ankle and foot are discussed in relation to their main functions - stability and mobility - necessary for movement.

PRANAYAMA YOGA  or  QI-QONG (1h30 per day)

 

PRANAYAMA YOGA :

Thanks to its venerable age (more than 5000 years), Yoga teachings have many movements, each with their own specializations. Raja, Hatha,  Njana, Bhakti, Karma are the basis. In addition, dozens of new forms were created. Prana Yoga is a yoga form that mainly wants to influence the Prana, a vital life stream, a subtle energy, carrier of Self-awareness.

Prana Yoga teaches us to move between two poles: slowness and speed, tolerant and enterprising, or symbolic-exotic moon and sun, yin and yang, ida and pingala, tamas and raja...

Prana Yoga is looking for the center, center, where moving and non-moving flow into each other, known as 'Sattva' . The point where action and inaction meet.

Also known as woo-wei (don't do) from Taoism. Simply put, an action that comes from 'doing and 'not-doing'...

A Zen monk who creates a garden with the aim that no one sees that it has been landscaped..

The yogi who lets go of meditation and becomes meditation..

The singer who forgets the singing and the song becomes...

The dancer who forgets the dancing and the dance becomes..

Prana Yoga activates that fine stream of life, which according to yoga science is stored in the bottom of our pelvis, 'Kundalini' coiled like a snake in three and a half turns.

Kundalini awakening can be both slow and explosive. But this 'waking up' is always accompanied by a clarity in thinking, pleasure in acting and moving.

In these workshops we practice with yoga postures, but also with pranayamas (breathing techniques), meditation Ajapa Japa, bandhas and mudras (influencing energetic centers).

 

QI-QONG : 

"Qigong is a self training method that uses the mind, the body (with postures and movements) and breathing (in some methods) to bring direct change to Qi ;​ in order to enhance the health and wellbeing of body and mind on a ongoing basis."

Dating back more than 5,000 years, qigong is part of the 'Traditional Chinese Medicine' (TCM), which has its origins in comprehensive theoretical structures, including Yin&Yang, the Five Elements (Wuxing), the energy system of the human body with its meridians, energy gates, Dantian and more. Because light stretching movements are often used to regulate and mobilize Qi, it is also referred to as Chinese Yoga, although it is much more comprehensive than that. With slow, gentle movements and the uniting of our attention with the movement, the mind enters a deep calm, relaxed state. That is why it is also called meditation in motion.

 

Qigong contains the essences of Taiji (Tai Chi), Yoga, Mindfulness,  Healing and Meditation . If you find Meditation too static, Yoga too physical, and Taiji too complicated, then Qigong is probably the form for you. It is simple to do, flexible to apply and, if desired, also offers many challenges. The positive effects are versatile and large. You don't have to be flexible or in good shape for it, which makes it suitable for everyone, young or old, with or without any flaws.

Qigong makes the body strong and flexible

It improves the immune system & energy management

It gives the mind more peace, balance and strength

Op een unieke locatie ! 

*In a unique location 

 INTEGRATIVE SANCTUARY OF ARTS

Prachtige bezielende creatieve ateliers omringd door de bossen van de Vlaamse Ardennen .

*Beautiful & Soulful creative studio surrounded by the woods of the Flemish Ardennen.

I.S.A.

Integrative Sanctuary of Arts 

MFC Heynsdaele - eisdale 1 - 9600 Ronse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INFO 

 

AANKOMSTDAG / ZATERDAG 09/04/2022

DAGELIJKS PROGRAMMA  : Vanaf ZATERDAG 09/04 tem VRIJDAG 15/04/2022 

 • 08h00 - Ontbijt

 • 08h45 - Wandelen naar Atelier ( 10 minuten ) 

 • 09h15 - PRANAYAMA YOGA of QI-QONG 

 • 10h45 - Pauze (15')

 • 11h00 - DANS & BEWEGINGS LAB 

 • 12h30 - Lunchen

 • 13h30 - ANATOM' & CO (1h30)

 • 15h00 - Pauze (15')

 • 15h15 - ANATOM' & CO ( 1h a 1h30 )

 • 16h45 - Einde van de workshopdag 

 • 17h00 - Wandelen naar huisje 

 • Opfrissen 

 • 18h30 - Dineren 

DEELNAME :  

ALL-INN  FORMULE : 950 euro 

INBEGREPEN : 

 • 6 a 7 dagen ALLE MAALTIJDEN + TUSSENDOORTJES 

 • 7 dagen ALLE ATELIERS & ACTIVITEITEN 

 • 6 a 7  OVERNACHTINGEN  IN VAKANTIEWONING  op 10 minuten wandelafstand van de ateliers

 WORKSHOPS + SLAPING : 700 euro ( Geen Maaltijden ) 

 • 7 dagen ALLE ATELIERS & ACTIVITEITEN 

 • 6 a 7  OVERNACHTINGEN  IN VAKANTIEWONING  op 10 minuten wandelafstand van de ateliers

ENKEL WORKSHOPS : 450 euro 

 • 7 dagen ALLE ATELIERS & ACTIVITEITEN 

INFO IN ENGLISH 

ARRIVALS :  SATURDAY 09/04/2022

DAILY PROGRAM  : From SATURDAY 09/04 to FRIDAY 15/04/2022

08h00 - Breakfast

08h45 - Walking to Atelier ( 10 minutes )

09h15 - PRANAYAMA YOGA or QI-QONG

10h45 - Break (15')

11h00 - DANCE & MOVEMENT LAB

12h30 - Lunch

13h30 - ANATOM' & CO (1h30)

15h00 - Break (15')

15h15 - ANATOM' & CO ( 1h to 1h30 )

16h45 - End of the workshop day

17h00 - Walking to house

freshen up

18h30 - Dinner

 

PARTICIPATION :

ALL-INN  FORMULA : 950 euros

INCLUDED :

6 to 7 days ALL MEALS + SNACKS

7 days ALL WORKSHOPS & ACTIVITIES

6 to 7  OVERNIGHTS  IN HOLIDAY HOME  a 10-minute walk from the studios

 

WORKSHOPS + SLEEPING : 700 euros ( No Meals )

7 days ALL WORKSHOPS & ACTIVITIES

6 to 7  OVERNIGHTS  IN HOLIDAY HOME  a 10-minute walk from the studios

 

ONLY WORKSHOPS : 450 euros

7 days ALL WORKSHOPS & ACTIVITIES

INSCHRIJFFORMULIER -
REGISTRATION FORM 

&
CONDITIES - CONDITIONS 

DANK VOOR JOUW INSCHRIJVING !
JE ONTVANGT ZEER SPOEDIG EEN MAIL MET DE BEVESTIGING EN DE BENODIGDE BETAALINFORMATIE.

 

THANK YOU FOR REGISTERING !
YOU WILL RECEIVE A CONFIRMATION MAIL WITH ALL NECESSARY INFO TO DO YOUR PAYMENT. 

bottom of page